Nalagam...

INVEL, d. o. o. je zasebno podjetje, katerega ustanoviteljica je mag. Selma Filipančič Jenko. Dejavnost podjetja je danes izjemno široka in raznolika. Naša glavna področja, kjer nadgrajujemo ponudbo programov izobraževanja odraslih so: zaposlovanje, razvoj človeških virov in podjetništvo.

Naše poslanstvo je nudenje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in strokovnega svetovanja, ki posameznikom omogočajo osebni in poklicni razvoj, povečujejo zaposlitvene možnosti, spodbujajo vseživljenjsko učenje, ustvarjalnost, inovativnost in podjetniško miselnost.

V sklopu dejavnosti izvajamo splošno formalno in neformalno izobraževanje in učenje odraslih (osebni in poklicni razvoj ter socialna vključenost posameznikov, pridobivanje novih temeljnih spretnosti, razvijanje pisnih spretnosti, spodbujanje vseživljenjskega učenja, motiviranje k nadaljevanju opuščenega šolanja, aktivno državljanstvo, komunikacija in računalniško opismenjevanje). Odrasle, predvsem brezposelne osebe, izobražujemo in usposabljamo za potrebe trga dela (izvajamo programe za dvig ravni pisnih spretnosti in za ohranjanje, obnavljanje in posodabljanje znanja; usposabljanja za uspešen nastop na trgu dela; informiranje o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in informiranje o poklicih). Izvajamo pa tudi podjetniško usposabljanje in svetovanje za bodoče podjetnike in druge zainteresirane osebe (uvod v podjetništvo, razvijanje poslovnih zamisli, priprava na samozaposlitev, statusno pravni vidiki poslovanja, marketing in delovno pravna razmerja, pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov).

Podjetje INVEL, d. o. o. deluje na območju savinjske in koroške regije. Svojo prepoznavnost kaže predvsem v široki ponudbi neformalnih programov in hitrem prilagajanju zahtevam naročnikov ter potrebam udeležencev.

Z ustreznimi pristopi in novim znanjem želimo zagotavljati odličnost in tako odraslim ponuditi kakovostno izobraževanje.

Leta 2009 smo prejeli Priznanje za vrhunske dosežke pri zaposlovanju ob 10 letnem sodelovanju kot edini izvajalec programov aktivne politike zaposlovanja s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Vseskozi vlagamo v nova znanja, generiramo zanimive ideje in se vedno znova učimo, saj želimo ljudem dati možnost pridobivati znanje na načine, ki so jim blizu.

PREGLED IZBRANIH REFERENČNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV

Javno-veljavni izobraževalni programi:

 • RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE – RPO (2017)

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019.

Program traja v skupnem obsegu 60 ur (predavanja in delavnice ter individualno ponavljanje in utrjevanje naučenega, svetovanje). Kandidati pridobijo javno-veljavno potrdilo, v kolikor na izpitu zberejo vsaj 60% vseh točk.

 • USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST – MOST DO IZOBRAZBE (2005-2015)

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za zaposlovanje in Evropskega socialnega sklada.

Delo poteka v obliki projektnega učenja in traja 120 ur. Glavni namen programa je, da udeleženci pridobijo učne navade, tehnike in spretnosti, ki jim bodo olajšale ponoven vstop v izobraževanje, hkrati pa osvežujejo tudi znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov.

 • RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE – RPO (2007 - 2013)

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

Program traja v skupnem obsegu 60 ur (30 ur predavanja in delavnice; 30 ur za individualno ponavljanje in utrjevanje naučenega). Kandidati pridobijo javno-veljavno potrdilo, v kolikor na izpitu zberejo vsaj 60% vseh točk.

 • USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST – BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ (2005-2009)

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

Program traja 50 ur, 25 ur pa se izpelje v obliki vodenega domačega dela. Zaključi se načeloma v obdobju treh mesecev. Z zviševanjem ravni pismenosti staršev se ustvarjajo boljše možnosti za šolanje njihovih otrok.

 • USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST – JAZ IN MOJE DELOVNO MESTO (2007)

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

Program spodbuja zaposlene k ustvarjalnemu/inovativnemu in razmišljujočemu opravljanju dela, k nadaljnjemu poklicnemu in osebnostnemu razvoju ter k zviševanju izobrazbene ravni. Program obsega 350 ur.

 

Razvojni program:

 • POKI – PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE (2010 – 2016)

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.

Razlogi za vključitev v projekt POKI temeljijo na zavedanju organizacije, da smo vsi zaposleni soodgovorni za zagotavljanje kakovosti dela. Z vključitvijo v projekt smo želeli spoznati nove načine, kako na sistematičen način zbrati in vrednotiti informacije, na podlagi katerih je mogoče bolj tehtno sprejemati ukrepe, s katerimi bomo udejanjali naše težnje po nenehnih izboljšavah. Z ustreznimi pristopi in novim znanjem želimo zagotavljati odličnost in tako odraslim ponuditi še bolj kakovostno izobraževanje.

 • IZVAJANJE AKTIVNOSTI CENTRA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (2008 - 2013)

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.

Kot partnerska organizacija sodelujemo pri izvajanju aktivnosti Centra vseživljenjskega učenja Savinjske regije do leta 2012. Nosilec projekta je Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje.   

 • RAZVOJ CENTRA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – CENTER VŽU UM (2005 – 2007)

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.

V  septembru 2005 smo pričeli z razvijanjem Centra VŽU, ki je predstavljal temelj za uvajanje novih dejavnosti svetovanja s poudarkom na samostojnem učenju z IKT podporo. Projekt smo izvajali v sodelovanju z naslednjimi partnerji iz lokalnega okolja: Zavod RS za zaposlovanje, OS Velenje; Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija, d.o.o.; Razvojna agencija Sotla; Technosoft, d.o.o.; Klub Novus in Breza, d.o.o.

 

Programi in projekti s področja zaposlovanja in iskanja zaposlitve:

 • »INFORMACIJSKO SREDIŠČE ZA RAZVOJ KARIERE« (2014-2016)

Program se izvaja ob podpori Mestne občine Velenje.

 • »PROGRAM SPODBUJANJA NEAKTIVNIH OSEB ZA USPEŠEN VSTOP NA TRG DELA« (2013-2015)

Program poteka v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in Evropskim socialnim skladom.

Gre za modularno izvedbo programa spodbujanja neaktivnih oseb (dolgotrajno brezposelnih, odvisnikov, zapornikov, migrantov, beguncev, brezdomcev, invalidov in drugih ranljivih skupin) s skupinsko in poglobljeno individualno obravnavo. Izvajamo ga na treh območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje (OS Celje, OS Velenje in OS Trbovlje).

 • »STROKOVNI POSVETI NA TEMO AKTIVACIJE IN ZAGOVORNIŠTVA RANLJIVIH SKUPIN OSEB« (2013-2014)

Redno izvajanje strokovnih posvetov s sodelovanjem strokovnjakov pristojnih nacionalnih ustanov (Zavod RS za zaposlovanje, Centri za socialno delo, Inštitut za socialno varstvo, predstavniki ZPIZ-a, zdravstvene ustanove, ZIZR idr.) z namenom aktivacije in zagovorništva ranljivih skupin oseb. Posveti se izvajajo z namenom prenosa strokovnih znanj in prilagajanja storitev novim potrebam najbolj ranljivim skupinam oseb in krepitvi povezav med ustanovami na trgu dela in drugimi izvajalci storitev na trgu dela.

 • »DELAVNICE S POUDARKOM NA RAZVIJANJU KLJUČNIH KOMPETENC RANLJIVIH CILJNIH SKUPIN« (2012-2014)

Izvajamo tudi 50-urne izobraževalne programe za ranljive skupine oseb:

 • Delavnice s poudarkom na socialnih in državljanskih kompetencah:
  • »Sodobna demokracija«, »Kako izboljšati medosebne odnose in obvladati stres«
 • Delavnice s poudarkom na sporazumevanju v slovenskem jeziku, kulturni zavesti in učenjem učenja:
  • »Komunikacija in konstruktivno sporazumevanje«, »Kreativno komuniciranje«, »Retorika - bodi, kar hočeš«, »Učim se učiti«, »Želim novo znanje - iščem nove priložnosti«, »Z izobraževanjem do večje neodvisnosti starejših odraslih«
 • Delavnice s poudarkom na samoiniciativnosti in podjetnosti:
  • »Dober načrt - uspešno podjetje« in »Moje podjetje - moja priložnost«.
 • Delavnice s poudarkom na digitalni pismenosti in učenju učenja: 
  • »Praktična uporaba Excela«, »Urimo ustvarjalne sposobnosti in analizirajmo podatke s pomočjo računalnika«, »Uspešna predstavitev – PowerPoint prezentacija«, »Z računalniškim opismenjevanjem do dejavnega staranja«.

 

 • IZVEDBA USPOSABLJANJA SVETOVALCEV ZRSZ (2012)
  • Izvedba usposabljanja svetovalcev ZRSZ za uporabo gradiva Osnove delovnopravne zakonodaje ter praktičnih navodil in napotkov za uporabo gradiva.      
  • Izdelava »Priročnika za načrtovanje in vodenje kariere ter iskanje zaposlitve«: snopič Osnove delovnopravne zakonodaje (za iskalce zaposlitve);
  • Izdelava gradiva z navodili za uporabo snopiča Osnove delovnopravne zakonodaje (za svetovalce ZRSZ).

 

 • IZVEDBA PILOTSKE DELAVNICE »ŽELIM USPETI« (2011).

Program je bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Gre za izvedbo izobraževanja za brezposelne in ranljive osebe (dolgotrajno brezposelnih, tujcev, invalidov in drugih ranljivih skupin), ki le-tem omogoča boljše načrtovanje kariere.  Izvedba programa je bila v modularni obliki z individualnim informiranjem in svetovanjem udeležencem pri načrtovanju kariere.

 • POZ - PRAVA ODLOČITEV ZA ZAPOSLITEV (2011)

Program je financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

V letu 2011 smo sodelovali pri razvoju programa Prava odločitev za zaposlitev, ki ponuja brezposelnim osebam drugačen pristop k pridobivanju znanj in spretnosti ter sposobnosti za aktivno iskanje zaposlitve. Izvedli smo tudi pilotsko izvedbo.

 • SVETOVALNICA ZA USPEŠEN NASTOP NA TRGU DELA (2006-2011)

Program je financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

V letih 2006 in 2007 smo sodelovali pri razvoju programa Svetovalnica za uspešen nastop na trgu dela, ki temelji na stopenjskem pristopu za aktiviranje vključenih oseb s ciljem, da le-ta ustrezno prepozna svoj položaj na trgu dela, si pridobi manjkajoče veščine iskanja zaposlitve in je deležna pomoči in podpore pri aktivnem reševanju problema brezposelnosti. Stopenjski model omogoča posamezniku možnost vključitve v tisti modul, ki mu je glede na pretekle izkušnje, izobrazbo, starost in stopnjo poklicne zrelosti, najbolj potreben.

 • KLUB ZA ISKANJE ZAPOSLITVE (1995 - 2011)

Program je financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Že od leta 1995 izvajamo program Klub za iskanje zaposlitve, ki smog a v sodelovanju z Zavodom Rs za zaposlovanje tudi sooblikovali. Osnovna filozofija kluba je okrepiti zavest, da obstaja delo za vsakega člana kluba, ki se želi zaposliti. Ta pozitivni pristop je rdeča nit klubskega delovanja. V klubu je poudarjeno načelo samopomoči, kar pomeni, da se vsak član čim bolj usposobi za samostojno reševanje problemov, ki so povezani z njegovo zaposlitvijo.

 • DRUGA MOŽNOST (2006 - 2011)

Program je financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Program je namenjen starejšim brezposelnim osebam. Nudi jim pomoč na poti do zaposlitve in spoznavanje novih alternativnih načinov zaposlitve. Program traja 120 ur, poleg tega pa vključuje tudi 50 ur spremljanja in pomoči po zaključku.

 • Ostali izobraževalni programi s področja načrtovanja poklicne poti in iskanja zaposlitve

Programi so financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

 • Delavnica Poti do dela in zaposlitve (1997-2011)
 • Delavnica Priprava na učenje (2006 - 2009)
 • Delavnica Nov začetek (2006)

 

Programi in projekti s področja poklicne orientacije:

 • Poklicna orientacija za učence osnovnih šol (2014-2016). Program izvajamo v sodelovanju s številnimi osnovnimi šolami na območju savinjske in koroške regije.
 • DRUGAČE O POKLICIH (2000-2011)

Program je financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Program zajema organizacijo različnih oblik povezovanja med šolami, uradi za delo, delodajalci in drugimi institucijami ter pri njih zaposlenimi strokovnjaki za posamezna poklicna področja z namenom seznanjanja s poklici.

 • PROMOCIJA DEFICITARNIH POKLICEV (2007)

Program je financiran s strani Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstva za gospodarstvo.

V oktobru in novembru 2007 smo izvedli program Promocije deficitarnih poklicev. Izvedba je temeljila na predstavitvi pomena deficitarnih poklicev kot možne karierne izbire in možnosti, ki je lahko nadgrajena v podjetništvu. Na ta način so učenci in dijaki spoznavali deficitarne in obetavne poklice.

 

Programi in projekti s področja podjetništva:

 • Podjetniška delavnica  (osnove podjetništva, trženje, poslovni načrt)« (2018), Program, se izvaja v sklopu pogodbe Lokalni programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje.
 • Projekt vzpostavitve in delovanja »Mladinskega podjetniškega inkubatorja« (2015) financira Mestna občina Velenje.
 • Delavnica »Ali sem za podjetništvo?« (2015) se je izvajala v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območne službe Celje in Velenje v okviru programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje«. Program je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
 • Delavnica »Želim postati podjetnik - ali znam tržiti sebe?« (2015) se je izvajal v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območne službe Celje in Velenje v okviru programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje«. Program je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
 • Delavnica »Priprava poslovnega načrta z analizo trga« (2015) se je izvajal v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območne službe Celje in Velenje v okviru programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje«. Program je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
 • Delavnica »Od A do Ž o socialnem podjetništvu« (2014-2015) se je izvajal v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območne službe Celje in Velenje v okviru programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje«. Program je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
 • Tridnevna delavnica Priprava na samozaposlitev (2009-2013), ki smo izvajali v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Celje in Območno službo Velenje. Program je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
 • MEDNARODNI PROJEKT "MREŽA ZA RAZVOJ PODJETNOSTI MLADIH" (2012, 2013) - Program usposabljanja za spodbujanje podjetnosti in kariere za povečanje podjetnosti mladih z izdelavo kariernega načrta "KARIERNI IZZIVI ZAME" 

Program je sofinanciran s strani Zavoda RS za zaposlovanje v oviru mednarodnega projekta Mreža za razvoj podjetnosti mladih - operativi program IPA SLOVENIJA-HRVAŠJA 2007-2013

Projekt zajema razvoj, pripravo in izvedbo 100 urnega programa usposabljanja za spodbujanje podjetnosti in kariere za povečanje podjetnosti mladih z izdelavo kariernega načrta udeležencev. V sklopu projekta smo razvili in pripravili vsa gradiva za izvedbo celotnega usposabljanja ter gradiva za predmet Podjetnost in kariera v e-učilnici, ki je dostopna na http://znanjezaposao.net/. Program usposabljanja poteka v kombinaciji izvedbe delavnic ter on-line v e-učilnici. Izvajamo ga v sodelovanju s Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA.

 • PODJETNIŠKI KROŽEK ZA OSNOVNOŠOLCE (2009-2011)

Dve leti zapored smo v sodelovanju z Osnovno šolo Gorica izvedli podjetniški krožek za učence 9. razredov osnovne šole. Na ta način spodbujamo podjetniško in ustvarjalno miselnost pri otrocih in spodbujali kreiranje poslovnih idej.  

 • PODJETNIŠKI TABORI ZA MLADE (2007)

Program je financiran s strani Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstva za gospodarstvo.

V septembru in oktobru 2007 smo organizirali in izvedli tri 2-dnevne podjetniške tabore za ciljno skupino osnovnošolcev. Izvedli smo jih za osnovnošolce iz območja Savinjske, Koroške, Osrednjeslovenske in Gorenjske regije. Mladi so znotraj tabora razvijali podjetniško in ustvarjalno miselnost kreiranja poslovnih idej z ustvarjalnima problemskima delavnicama »Podjetniška šola« in »Ideapolis«.

 • USPOSABLJANJE SVETOVALCEV V PROGRAMU »VSE NA ENEM MESTU« (2006)

Program je financiran s strani Razvojne agencije Savinja in Razvojne agencija Sotla.

Program je bil namenjen usposobitvi svetovancev za zagotavljanje neposrednih informacij o javnih in administrativnih postopkih za zagon dejavnosti.

 • MOTIVACIJSKE DELAVNICE IN PODJETNIŠKO USPOSABLJANJE ZA MLADE (2006)

Program je financiran s strani Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije.

Na območju Območnih služb ZRSZ Novo mesto, Sevnica, Trbovlje in Velenje smo izvedli štiri motivacijske delavnice za brezposelne mlade od 15 do 26 leta starosti. Program se je nadaljeval skozi 80-urno podjetniško usposabljanje

 • PODJETNIŠKO USPOSABLJANJE ZA ŽENSKE (2006)

Program je financiran s strani Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije.

Program usposabljanja za brezposelne ženske je namenjen usvajanju potrebnih podjetniških znanj in znanj s področja človeških virov, s čimer so se usposobile za izvajanje managerskega poklica. Program je bil namenjen tudi preveritvi poslovne zamisli in pripravi poslovnega načrta. Najodločnejše pa so svoj samozaposlitveni projekt tudi realizirale.

 

Programi s področja socialne vključenosti: 

 • Program "SOCIALNA VKLJUČENOST" (2015-2019)

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 • »SOCIALNO STIŠIŠČE I-VELENJČAN« (2014-2016)

Program se izvaja ob podpori Mestne občine Velenje.

 

Splošni neformalni programi in projekti za odrasle:

 • PROGRAMI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V OBDOBJU 2016 DO 2018

Programi NIO (Neformalnega izobraževanja odraslih) potekajo v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019, katerega namen  je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence odraslih zaposlenih oseb, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.  Projekt financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V obdobju od 2016 do 2018 smo izvedli šest 50-urnih programov neformalnega izobraževanja odraslih na področju računalniškega opismenjevanja (RDO - Računalniška pismenost za odrasle) štiri 50-urne programe neformalnega izobraževanja odraslih (NIO - Kreativno komuniciranje, Urimo ustvarjalne sposobnosti in analizirajmo podatke s pomočjo računalnika) na območju Savinjske regije.

 • USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST - RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM UŽU-RŽU (2013)

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.

Program traja 120 ur. Namenjen je starejšim odraslim, praviloma upokojenim in neaktivnim ter ranljivim skupinam na trgu dela, ki si želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno in uspešno urejanje svojega življenja. Cilj programa je, da udeleženci pridobijo temeljne spretnosti, povezane s pismenostjo, kar jim omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter kakovosti življenja.

 • USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST  UŽU - KNJIGE SO ZAME (2013)

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje,znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.

Program traja 25 ur. Namen programa je spodbujanje branja pri odraslih in gojenje ljubezni do knjig. Cilj programa je, da udeleženci pridobijo temeljne spretnosti, povezane s pismenostjo, kar jim omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter kakovosti življenja.

 • PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V OBDOBJU 2012 DO 2014

Namen projekta »Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih« je zviševanje splošne izobraženosti in razvoj ključnih kompetenc odraslega prebivalstva. V obdobju od 2012 do 2014 bomo izvedli štirinajst različnih 50-urnih programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih na območju Savinjske regije.

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih:

 1. DOBER NAČRT - USPEŠNO PODJETJE
 2. KAKO IZBOJŠATI MEDOSEBNE ODNOSE IN OBVLADATI STRES
 3. KOMUNIKACIJA IN KONSTRUKTIVNO SPORAZUMEVANJE
 4. KREATIVNO KOMUNICIRANJE
 5. MOJE PODJETJE - MOJA PRILOŽNOST
 6. PRAKTIČNA UPORABA EXCELA
 7. RETORIKA - BODI, KAR HOČEŠ
 8. SODOBNA DEMOKRACIJA
 9. UČIM SE UČITI
 10. URIMO USTVARJALNE SPOSOBNOSTI IN ANALIZIRAJMO PODATKE S POMOČJO RAČUNALNIKA
 11. USPEŠNA PREDSTAVITEV - POWERPOINT PREZENTACIJA
 12. Z IZOBRAŽEVANJEM DO VEČJE NEODVISNOSTI STAREJŠIH ODRASLIH
 13. Z RAČUNALNIŠKIM OPISMENJEVANJEM DO DEJAVNEGA STARANJA
 14. ŽELIM NOVO ZNANJE - IŠČEM NOVE PRILOŽNOSTI

Program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

-          NEFORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA ODRASLE (2000-2018)

 • Izobraževanje za aktivno državljanstvo oz. Državljansko in splošno izobraževanje za prebivalstvo s področja demokracije in človekovih pravic
 • Izobraževanje starejših odraslih
 • Študijski krožki
 • Teden vseživljenjskega učenja (TVU)

 

Programi in projekti s področja računalniškega opismenjevanja:

 • RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE– RDO (2017 - 2018)

Program se izvaja v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019 in je  sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.

 • RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE– RDO (2010 - 2012)

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.

Program traja v skupnem obsegu 50 ur (25 ur predavanja in delavnice; 25 ur za individualno ponavljanje in utrjevanje naučenega). Namen programa je ponuditi osnovno računalniško in digitalno usposabljanje (predstavitev in uporaba interneta, delo z elektronsko pošto, seznanitev z digitalnimi potrdili, e-komunikacija z državno upravo, osnove digitalne fotografije), ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na starost ali doseženo izobrazbo.

 • RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE ZA ODRASLE (2006)

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.

V celotnem obsegu program zajema 30 ur (12 ur predavanja in delavnice; 18 ur za individualno ponavljanje in utrjevanje naučenega). Program zajema naslednje vsebinske sklope: osnove računalnika, urejevalnik besedila Word, delo s preglednicami Excel, predstavitev z uporabo Power Pointa in uporabo računalniškega omrežja Internet in Elektronske pošte.

            OSTALA RAČUNALNIŠKA IZOBRAŽEVANJA

 • Osnovni in nadaljevalni tečaj Word (2018)
 • Osnovni tečaj Excel (2018)
 • Osnovni in nadaljevalni tečaj Excel (2003-2011)
 • Osnovni in nadaljevalni tečaj Word (2003-2011)
 • Power Point (2005 - 2011)
 • Uporaba informacijske podpore za pisarniško poslovanje (2006,2007)