Nalagam...

Od ustanovitve podjetja INVEL, d.o.o. je naša primarna dejavnost izvajanje različnih izobraževalnih programov in drugih projektov na področju zaposlovanja in razvijanja kariere posameznikov, predvsem brezposelnih oseb. Trenutno poteka en program s področja zaposlovanja in razvoja kariere: 

Informacijsko središče za razvoj kariere

Informacijsko središče za razvoj kariere je bilo ustanovljeno na začetku leta 2014. Namenjeno je informiranju, svetovanju, usposabljanju in izobraževanju s področja delovnopravne zakonodaje, zaposlovanja, iskanja zaposlitve, uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, osebnega razvoja in rasti, timskega dela, podjetništva, organizacije ipd. za vse zainteresirane posameznike. Poleg tega, v sklopu informacijskega središča, nudimo svetovanja in pomoč pri identifikaciji in ustrezni predstavitvi pridobljenih kompetenc in znanj, ki jih posameznik že ima. Tudi v letu 2015 smo za izvajanje informacijskega središča za razvoj kariere pridobili še dodatna sredstva s strani Mestne občine Velenje.

Cilji informacijskega središča so:

 • zagotavljati brezplačna informiranja in svetovanja na področju načrtovanja kariere, zaposlovanja, iskanja zaposlitve in delovnopravne zakonodaje;
 • organizirati brezplačna izobraževanja in usposabljanja s področja uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, osebnega razvoja in rasti, timskega dela, podjetništva, organizacije časa ipd.
 • zagotavljati svetovanja in nuditi pomoč pri identifikaciji že pridobljenih kompetenc in znanj ter njihovi ustrezni predstavitvi za delodajalce oziroma kadrovike.

 

Ciljna skupina:

 V projekt »Informacijsko središče za razvoj kariere« se lahko vključijo vsi, znanja željni, posamezniki, tako brezposelni kot tudi zaposleni, ki se soočajo z določenimi težavami na trgu dela (iskanje zaposlitve, sprememba kariere, strah pred izgubo zaposlitve ipd.), starejši, invalidi, nižje izobražene osebe, mladi, ki se prvič soočajo s trgom dela, neaktivni oziroma tisti, ki se po dolgem času srečujejo s trgom dela (npr. gospodinje) ipd.  V središču so torej dobrodošli vsi, ki želijo pridobivati znanja, se informirati oziroma tisti, ki potrebujejo pomoč ali nasvet. 

Obseg izvajanja:

Projekt zagotavljanja informacijskega središča poteka od meseca januarja in se bo še nadalje izvajal do decembra 2014. Informacijsko središče je za vse zainteresirane posameznike odprta vsako sredo od 9.00 do 13.00 ure. Dvakrat mesečno pa organiziramo tudi delavnice oziroma izobraževanja za praktično pridobitev ustreznih kompetenc in znanj.

Kontaktna oseba:

Tel.: 03 587 40 42

Zaključeni programi s področja zaposlovanja: 

 • Projekt »Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (2013-2015)

Program je potekal v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in Evropskim socialnim skladom. Gre za modularno izvedbo programa spodbujanja neaktivnih oseb (dolgotrajno brezposelnih, odvisnikov, zapornikov, migrantov, beguncev, brezdomcev, invalidov in drugih ranljivih skupin) s skupinsko in poglobljeno individualno obravnavo.

Izvajali smo ga na treh območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje (OS Celje, OS Velenje in OS Trbovlje).

Program je zajemal izvedbo štirih modulov:

 1. modul: Motivacijska delavnica (skupinska izvedba):
 • Predstavitev programa.
 • Informiranje in motiviranje  za udeležbo v programu.
 • Sklenitev dogovora o aktivnostih v triaži.
 1. modul: Triaža (izvedba večinoma individualna):
 • Skupinsko svetovanje.
 • Osebno mentorstvo s poglobljeno obravnavo udeležencev, informiranjem in svetovanjem.
 • Vključevanje strokovnjakov iz različnih področij dela (strokovni delavci CSD-ja, psihologi, zdravniki medicine dela idr.).
 • Definiranje glavnih problemskih področij in ciljev z oceno delazmožnosti oziroma ključnih ovir.
 • Spremljanje in dopolnjevanje dogovora o aktivnostih.
 • Zastopanje in zagovorništvo udeležencev pri raznih ustanovah (CSD, ZRSZ, ZZZS, ZPIZ …)
 1. modul: Delavnica za uspešen vstop na trg dela (izvedba programa usposabljanja z individualnim mentorstvom, svetovanjem in zastopanjem – izvedba večinoma skupinska):
 • odpravljanje ovir in razvoj kompetenc za trg dela,
 • aktiviranje zaposlitvenih potencialov,
 • psihosocialna podpora in pomoč osebam z večjimi socialnimi, zdravstvenimi in drugimi težavami,
 • obiski delodajalcev na terenu,
 • posredovanje potencialnim delodajalcev in aktivna priprava na razgovore z delodajalci,
 • podpora pri urejanju raznih pravic na trgu dela,
 • strokovna pomoč udeležencem pri urejanju uradnih zadev na raznih institucijah in sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (ZRSZ, CSD, ZZZS, ZPIZ, DURS, MP, pristojne občine, upravne enote, Inšpektorat za delo …)
 • pravna pomoč,
 • usmerjanje in spremljava udeležencev pri urejanju pravic,
 • pomoč udeležencem pri izvajanju upravnih postopkov.

Ključne vsebine v delavnici:

 • Osebni razvoj (soočanje in spopadanje s težavami, razvijanje pozitivne samopodobe, razvijanje socialnih spretnosti in veščin, širjenje in krepitev lastne socialne mreže, pomoč pri obvladovanju stresa, psihosocialna podpora)
 • Razvoj kariere
  • KAJ ZNAM, ZMOREM IN HOČEM? (analiza poklicnih interesov, pregled obstoječih kompetenc za iskanje zaposlitveni razvoj novih - priprava življenjepisa, pisanje ponudb in prijav, priprava na razgovor z delodajalcem, iskanje informacij)
  • KAKO DO CILJA? (odkrivanje poklicnih ciljev)
  • KDO OZ. KAJ NAM LAHKO POMAGA? (možnosti za vključevanje v storitve vseživljenjske karierne orientacije in ukrepe Aktivne politike zaposlovanja, spodbujanje za izobraževanje in usposabljanje, spodbujanje in pomoč pri vzpostavljanju stikov, pomoč pri vzpostavljanju telefonskih, elektronskih in osebnih stikov).
 • Priprava OSEBNEGA PORFOLIA
 1. modul: Spremljanje in podpora (poudarek na individualni obravnavi).
 • informiranje, motiviranje, pomoč in podpora,
 • zastopanje,
 • pomoč pri urejanju uradnih zadev,
 • pomoč pri navezovanju stikov,
 • pomoč pri iskanju zaposlitve (pisanje ponudb in prijav, priprava na zaposlitveni razgovor).

 

 • Izvedba usposabljanja svetovalcev ZRSZ (2012)

  • Izvedba usposabljanja svetovalcev ZRSZ za uporabo gradiva Osnove delovnopravne zakonodaje ter praktičnih navodil in napotkov za uporabo gradiva.
  • Izdelava »Priročnika za načrtovanje in vodenje kariere ter iskanje zaposlitve«: snopič Osnove delovnopravne zakonodaje (za iskalce zaposlitve);
  • Izdelava gradiva z navodili za uporabo snopiča Osnove delovnopravne zakonodaje (za svetovalce ZRSZ).

 

 • Izvedba pilotske delavnice »Želim uspeti« (2011).

Program je bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Gre za izvedbo izobraževanja za brezposelne in ranljive osebe (dolgotrajno brezposelnih, tujcev, invalidov in drugih ranljivih skupin), ki le-tem omogoča boljše načrtovanje kariere.  Izvedba programa je bila v modularni obliki z individualnim informiranjem in svetovanjem udeležencem pri načrtovanju kariere.

Moduli:

 1. Vrednote in motivacija
 2. Spoznavanje sebe in lastnih interesov
 3. Spoznavanje poklicev
 4. Osebni in poklicni cilji
 5. Karierni načrt
 6. Viri informacij o možnostih izobraževanja in usposabljanja za pridobitev manjkajočih kompetenc
 7. Viri informacij o možnostih zaposlitve
 8. Praktično delo – individualno svetovanje
 9. Drugi viri informacij
 10. Job finding

Individualno svetovanje s spremljanjem in zastopanjem.

 • POZ - PRAVA ODLOČITEV ZA ZAPOSLITEV (2011)

Program je bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Pilotska izvedba programa v tedenski modularni obliki s prosto izbiro posameznih modulov, informiranjem in svetovanjem brezposelnim, težje zaposljivim in ranljivim osebam. V programu so se usposabljali svetovalci uradov za delo z OS Celje. Vključeval je tudi izvedbo strokovnih posvetov s povabljenimi strokovnjaki.

Program je ciljni skupini omogočal drugačen pristop k pridobivanju znanj in spretnosti ter sposobnosti za aktivno iskanje zaposlitve. Razdeljen je bil na štiri vsebinske sklope:

 1. Moje kompetence (1. modul Kompetence in sprejemanje odločitev o svoji karieri; 2. modul Karierni cilji, 3. modul: Karierni načrt)
 2. Trg dela (1. modul Trg dela in sodobni viri informacij; 2.modul Različne oblike zaposlovanja; 3. modul: E-storitve ZRSZ
 3. Delodajalci (1. modul Informacije o delodajalcih; 2.modul Delovno pravna razmerja)
 4. Učinkovita komunikacija (1. modul Pisna predstavitev; 2.modul Pisanje ponudbe/prijave; 3. modul e-Življenjepis; 4. modul Zaposlitveni razgovor; 5. modul Zaposlitveni razgovor; 6. modul Odnosi na delovnem mestu)

Osebe so se prosto vključevale v razne module, ki so bili praktično naravnani. Na razpolago jim je bilo tudi poglobljeno osebno svetovanje s strokovno podporo in spremljanjem pri urejanju zadev na osebni karierni poti.

 • SVETOVALNICA ZA USPEŠEN NASTOP NA TRGU DELA (2006 - 2011)

Program je bi financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. V letih 2006 in 2007 smo sodelovali pri razvoju programa Svetovalnica za uspešen nastop na trgu dela, ki temelji na stopenjskem pristopu za aktiviranje vključenih brezposelnih in ranljivih oseb s ciljem, da le-ta ustrezno prepozna svoj položaj na trgu dela, si pridobi manjkajoče veščine iskanja zaposlitve in je deležna pomoči in podpore pri aktivnem reševanju problema brezposelnosti. Stopenjski model omogoča posamezniku možnost vključitve v tisti modul, ki mu je glede na pretekle izkušnje, izobrazbo, starost in stopnjo poklicne zrelosti, najbolj potreben.

 • KLUB ZA ISKANJE ZAPOSLITVE (1995 - 2011)

Program je bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Od leta 1995 smo izvajali program Klub za iskanje zaposlitve, ki smo ga v sodelovanju z Zavodom Rs za zaposlovanje tudi sooblikovali. Osnovna filozofija kluba je bila okrepiti zavest, da obstaja delo za vsakega člana kluba, ki se želi zaposliti. Ta pozitivni pristop je rdeča nit klubskega delovanja. V klubu je poudarjeno načelo samopomoči, kar pomeni, da se vsak član čim bolj usposobi za samostojno reševanje problemov, ki so povezani z njegovo zaposlitvijo.

 • DRUGA MOŽNOST (2006 - 2011)

Program je bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Program je bil namenjen starejšim brezposelnim osebam. Nudil jim je pomoč na poti do zaposlitve in spoznavanje novih alternativnih načinov zaposlitve. Program traja 120 ur, poleg tega pa vključuje tudi 50 ur spremljanja in pomoči po zaključku.