Nalagam...
 

Projekt »Socialno stičišče i-Velenjčan«

Socialno stičišče i-Velenjčan je bilo ustanovljeno na začetku leta 2014. Namenjeno je zagotavljanju informacijske točke za posameznike, da lahko na enem mestu dobijo vso podporo in informacije o institucijah, ki urejajo posamezne pravice, pravno svetovanje, pomoč pri pripravi dokumentacije in izpolnjevanju zahtevanih obrazcev ipd. Glede na to, da so številni posamezniki funkcionalno slabo pismeni potrebujejo pomoč in ustrezno svetovanje. Na informacijski točki posameznikom torej zagotavljamo, da bodo lahko na enem mestu pridobili vse ustrezne informacije, pravne podlage, obrazce in nasvete za uspešno in hitro rešitev trenutnih težav. Tudi v letu 2016 smo za izvajanje socialnega stičišča i-Velenjčan pridobili še dodatna sredstva s strani Mestne občine Velenje.

Cilji projekta so zagotavljati:

 • podporo in informacije o institucijah, ki urejajo posamezne pravice in postopkih za uveljavljanja teh pravic;
 • brezplačno informiranje, svetovanje, usmerjanje in zastopanje iz različnih uradnih področij;
 • pravno svetovanje in pomoč pri pripravi dokumentacije in izpolnjevanje obrazcev za uveljavljanje posameznih pravic;
 • po potrebi zastopanje pri urejanju določenih pravic, če posameznik ne bo mogel sam pristopiti k reševanju določenega problema;
 • in nuditi številna aktualna izobraževanja s področja delovnopravnih zadev, zdravstva, stanovanjskih zadev in sociale.

Ciljna skupina:

Projekt »Socialno stičišče i-Velenjčan« je namenjen vsem pomoči potrebnim posameznikom, ki se soočajo z določenimi težavami pri uveljavljanju posameznih pravic pri uradnih institucijah oziroma reševanju trenutnih težav (finančna stiska, izguba zaposlitve, ipd.), starejšim, invalidom, nižje izobraženim osebam, mladim, ki prvič uveljavljajo posamezne pravice, ipd. 

Obseg izvajanja:

Projekt zagotavljanja informacijske točke poteka od meseca januarja in se bo še nadalje izvajal do decembra 2016. Informacijska točka je za vse zainteresirane posameznike odprta vsak torek od 9.00 do 13.00 ure. Enkrat mesečno so organizirane tudi delavnice oziroma izobraževanja.

Zgibanka predstavitve projekta.

Projekt »Informacijsko središče za razvoj kariere«

Informacijsko središče za razvoj kariere je bilo ustanovljeno na začetku leta 2014. Namenjeno je informiranju, svetovanju, usposabljanju in izobraževanju s področja delovnopravne zakonodaje, zaposlovanja, iskanja zaposlitve, uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, osebnega razvoja in rasti, timskega dela, podjetništva, organizacije ipd. za vse zainteresirane posameznike. Poleg tega, v sklopu informacijskega središča, nudimo svetovanja in pomoč pri identifikaciji in ustrezni predstavitvi pridobljenih kompetenc in znanj, ki jih posameznik že ima. Tudi v letu 2016 smo za izvajanje informacijskega središča za razvoj kariere pridobili še dodatna sredstva s strani Mestne občine Velenje.

Cilji informacijskega središča so:

 • zagotavljati brezplačna informiranja in svetovanja na področju načrtovanja kariere, zaposlovanja, iskanja zaposlitve in delovnopravne zakonodaje;
 • organizirati brezplačna izobraževanja in usposabljanja s področja uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, osebnega razvoja in rasti, timskega dela, podjetništva, organizacije časa ipd.
 • zagotavljati svetovanja in nuditi pomoč pri identifikaciji že pridobljenih kompetenc in znanj ter njihovi ustrezni predstavitvi za delodajalce oziroma kadrovike.

Ciljna skupina:

 V projekt »Informacijsko središče za razvoj kariere« se lahko vključijo vsi, znanja željni, posamezniki, tako brezposelni kot tudi zaposleni, ki se soočajo z določenimi težavami na trgu dela (iskanje zaposlitve, sprememba kariere, strah pred izgubo zaposlitve ipd.), starejši, invalidi, nižje izobražene osebe, mladi, ki se prvič soočajo s trgom dela, neaktivni oziroma tisti, ki se po dolgem času srečujejo s trgom dela (npr. gospodinje) ipd.  V središču so torej dobrodošli vsi, ki želijo pridobivati znanja, se informirati oziroma tisti, ki potrebujejo pomoč ali nasvet. 

Obseg izvajanja:

Projekt zagotavljanja informacijskega središča poteka od meseca januarja in se bo še nadalje izvajal do decembra 2016. Informacijsko središče je za vse zainteresirane posameznike odprta vsako sredo od 9.00 do 13.00 ure. Dvakrat mesečno pa organiziramo tudi delavnice oziroma izobraževanja za praktično pridobitev ustreznih kompetenc in znanj.

Zgibanka predstavitve projekta. 

»Socialna vključenost«

PREDSTAVITEV PROGRAMA SOCIALNE VKLJUČENOSTI

 1. CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina uporabnikov programa socialne vključenosti so invalidi, kateri se v zaposlitveni rehabilitaciji niso zmogli usposobiti za delo v smislu zaposlitve in je bilo po zaključeni rehabilitaciji ugotovljeno, da so zaradi invalidnosti nezaposljivi, kar je razvidno iz odločbe o zaposljivosti, ki jo je izdal Zavod RS za zaposlovanje in invalidi, ki jim je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izdal odločbo o invalidnosti I. kategorije in nimajo pravice do invalidske pokojnine (po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

Pogoji za vključitev v program socialne vključenosti so:

 • posameznik ima interes in željo po vključitvi v program, saj je udeležba v programu prostovoljna,
 • pripravljenost za delo, ponovno vključitev v socialno okolje, pridobivanje novih znanj, spretnosti in kompetenc, možnost širitve socialnih mrež idr.,
 • pridobljena odločba o nezaposljivosti, ki jo je izdal Zavod RS za zaposlovanje,
 • odločba o invalidnosti I. kategorije iz katere je razvidno, da oseba nima pravice do invalidske pokojnine.

Vključitev v program je prostovoljna.

 1. ŠTEVILO VKLJUČENIH OSEB

min. 7 - max. 14

 1. CILJI PROGRAMA

Cilji programa so:

 • Ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti invalida
 • Ohranjanje in pridobivanje delovne kondicije, vzdržljivosti in obremenljivosti
 • Pridobivanje in razvijanje socialnih spretnosti in veščin

Poleg delovnih vsebin so pomembne tudi socialne vsebine, zato so cilji usmerjeni tudi v pridobivanje in razvoj socialnih spretnosti in veščin, in sicer sodelovanje z drugimi (timsko delo), reševanje problemov, organizacija časa in dela, učinkovito sporazumevanje, aktivno poslušanje, računalniško opismenjevanje ipd. Socialne spretnosti in veščine se bodo pridobivale in razvijale skozi projektno delo, v raznih delavnicah in na izobraževanjih ter usposabljanjih.  

 • Opolnomočenje uporabnika

Opolnomočenje uporabnikov, še posebej tistih, ki se soočajo z raznimi ovirami in težavami, je zelo pomembno za njihovo aktivno vključevanje v vse družbene aktivnosti, zato smo tem vsebinam dali poseben poudarek v programu, saj želimo pri uporabnikih vzpodbuditi takšno razmišljanje in delovanje, ki vodi k boljšemu in odgovornejšemu življenju, kljub težavam in oviram, s katerimi se soočajo. Uporabniki bodo s tem dobili uvid v lastne ovire, potenciale in možnosti. V ta namen bomo uporabnikom omogočili individualno psihološko svetovanje in opravljanje psiholoških testov, izvajali bomo tudi razne motivacijske seminarje ter delavnice za spoznavanje samega sebe, razumevanje in sprejemanje sebe ter drugih, sprejemanje lastnih težav in ovir (zdravstvene, psihološke, osebne), spodbujanje pozitivne samopodobe in pozitivne naravnanosti v vseh življenjskih situacijah, spoznali in usvojili bodo različne metode in tehnike konstruktivnega reševanja konfliktov in stresnih situacij ter sprostitvenih tehnik idr.

 • Spoznavanje raznih preventivnih ukrepov za ohranjanje zdravja

Skrb posameznika za svoje zdravstveno in psihofizično stanje je osnova za zagotavljanje ustrezne kvalitete življenja, življenjske uspešnosti in dela. V ta namen bomo v sklopu programa organizirali številna kratka predavanja z namenom uporabnike osvestiti o pomembnosti ohranjanja zdravja in s ciljem spoznavanja raznih preventivnih ukrepov za ohranjanje zdravja (osebna higiena, higiena okolja, zdrav način življenja, zdrava prehrana, telesna aktivnost, izogibanje škodljivih substanc …), ipd. ter izvajali razne rekreativne vsebine (telovadba, sprehodi v naravi, izleti idr.). 

 1. VSEBINA PROGRAMA

Glavni del programa je osredotočen na delovne vsebine in predstavlja delovno aktivnost in vključenost, ki omogoča uporabnikom ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti, navad in veščin, delovne kondicije, delovnih znanj in kompetenc ter povečanje vzdržljivosti in obremenljivosti. Poleg tega so delovne vsebine namenjene motiviranosti uporabnikov in povečanju njihove samopodobe ter občutka koristnosti. Dela, ki jih izvajajo posamezni uporabniki programa bodo v celoti prilagojena njegovim zmožnostim, potrebam in kondiciji (fizični in psihični), saj se bodo konkretno opredelila v njegovem individualnem načrtu. V sodelovanju in dogovoru z uporabnikom se bodo izbrala tista dela, ki so zanj najprimernejša.

Uporabniki bodo lahko opravljali naslednja dela :

 • Ročno sestavljanje izdelkov iz plastike za poslovnega partnerja Pečovnik d.o.o.
 • Ročno šivanje našitkov na šolske copate, vtikanje vrvic v torbe šolske copate, vtikanje ključkov na zadrge na torbah za likovni pribor idr. dela za poslovnega partnerja Lekić Rajko s.p.
 • Ustvarjanje in izdelava raznih izdelkov v ustvarjalnih delavnicah iz različnih materialov:
  • papir, kartonke in lepenke - voščilnice, čestitke, sožalnice, škatle za piškotke, darilna embalaža ipd.,
  • les – ptičje hišice, pladnji, zaboji, stojalo za pisala, okrasne plošče z blokcem, škatle za kuhalnice ipd.,  
  • izdelki iz modelirne mase – nakit, okraski, figure, ipd.,
  • drugo – vezenine, voščilnice - vezenine, voščilnice - lepljenke, ročno šivane torbice, vrečke za copate, mošnjički, idr.
 • Marketing in trženje ustvarjenih izdelkov (spletno, telefonsko in osebno).
 • Upravljanje spletne trgovine.
 • Osebna prodaja izdelkov na raznih tržnicah in bazarjih.

 

Uporabniki bodo v sklopu izvajanih aktivnosti pridobili in razvili naslednje socialne spretnosti in veščine:

 • razumevanje sebe in drugih v socialnih položajih (formalnih in neformalnih) in za ustrezno čustveno doživljanje, razumevanje odnosov in vedenja;
 • sprejemanje lastnih težav in ovir;
 • večja motivacija za aktivno in odgovorno soočanje z lastnimi ovirami in težavami ter za  izkoriščanje njegovih potencialov in priložnosti v okolju;
 • razvoj pozitivne samopodobe, samostojnosti, pomembnosti, vrednosti in odgovornosti;
 • dvig motivacije in samozavesti za vključevanje različne situacije v vsakdanjem življenju;
 • povečal se bo njihov občutek pripadnosti, sprejetosti in spoštovanja;
 • širjenje in krepitev lastne socialne mreže; 
 • učinkovito in konstruktivno sodelovanje v skupini/timu in doseganje konsenza;
 • reševanje problemov, konfliktnih in stresnih situacij;
 • samostojno prevzemanje odgovornosti, načrtovanje časa in dela, organizacija in opravljanje posameznih nalog oziroma zadolžitev;
 • učinkovito sporazumevanje v različnih položajih (v formalnih in neformalnih okoliščinah) in aktivno poslušanje;
 • povečanje njihove funkcionalne in računalniške pismenosti.

 

 1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI VKLJUČENIH UPORABNIKOV

Pravice in obveznosti uporabnikov v programu socialne vključenosti so:

 • Pravice:
  • prostovoljna vključitev v program,
  • prilagojenost aktivnosti programa v skladu z individualnim načrtom uporabnika,
  • 30 minutni dnevni odmor za malico,
  • izplačilo nadomestila za malico, ki je skladno z veljavnim Ugotovitvenim sklepom o višini regresa za prehrano med delom,
  • izplačilo potnih stroškov za dneve prisotnosti v programu,
  • urejeno zavarovanje za primer nezgode pri delu,
  • izplačilo mesečne nagrade, ki je skladno s pravilnikom o mesečni nagradi uporabnikom,
  • 25 prostih delovnih dni v koledarskem letu, 
  • status mirovanja v primeru daljše odsotnosti iz programa (rizična nosečnost, materinski in starševski dopust, daljša bolezen idr.),
  • napotitev na ponovno oceno zaposlitvenih možnosti,
  • pravica do pritožbe,
  • prekinitev dogovora o vključitvi, brez navedbe razloga.
 • Obveznosti:
  • aktivno sodelovanje v dogovorjenih aktivnostih programa,
  • upoštevanje danih navodil,
  • skrbno in zanesljivo izvajanje nalog po danih navodilih v izogib, da se ne povzroči škoda iz hude malomarnosti,
  • minimalna vključenost uporabnika v aktivnosti je 6 ur dnevno,
  • dostava dokazil o upravičeni odsotnosti (bolezen, obisk pri zdravniku, nega ožjega družinskega člana, sklenitev zakonske zveze, rojstvo otroka, smrt ožjega družinskega člana ali staršev, selitev, smrt bližnjih sorodnikov ipd.).

 

Zgibanka predstavitve programa

Finančno opismenjevanje za brezposelne

Kratek opis/vsebina: 

Zaradi velikega zanimanja in pozitivnega odziva na prvo izvedbo programa finančnega opismenjevanje smo se odločili, da izpeljemo še eno ponovitev programa. Ta je sestavljen iz treh vsebinskih modulov, in sicer Kako čim bolj smotrno upravljati z družinskim proračunom, Kako prihraniti denar, četudi si brez službe ter Razumno izposojanje denarja. V zaključku programa boste izdelali svoj osebni finančni načrt. 

Komu je program namenjen?

Vsem zainteresiranim osebam, ki se želijo usposabljati na področju finančnega opismenjevanja. 

Trajanje programa: 5 ur

Kraj izvedbe: Trg mladosti 6, Velenje (splošna učilnica)

Termin izvedbe:  oktober 2015

Število mest je omejeno: prostih 15 mest

Rok prijave: do zapolnitve mest

Prijava na program: 

Prijava je možna po telefonu na 03 587 40 42

»Strokovni posveti na temo aktivacije in zagovorništva ranljivih skupin oseb«

Redno izvajanje strokovnih posvetov s sodelovanjem strokovnjakov pristojnih nacionalnih ustanov (Zavod RS za zaposlovanje, Centri za socialno delo, Inštitut za socialno varstvo, predstavniki ZPIZ-a, zdravstvene ustanove, ZIZR idr.) z namenom aktivacije in zagovorništva ranljivih skupin oseb.

Posveti se izvajajo z namenom prenosa strokovnih znanj in prilagajanja storitev novim potrebam najbolj ranljivim skupinam oseb in krepitvi povezav med ustanovami na trgu dela in drugimi izvajalci storitev na trgu dela.

Neformalni izobraževalni programi za odrasle 

Študijski krožki

Načrtno učenje manjših skupin udeležencev z strokovno usposobljenimi mentorji.

Oblika iskanja, izpopolnjevanja in izmenjave znanj, veščin in vrednot.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU)

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi. Z njim opozarjajo na vseprisotnost in pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Kot  aktivni soudeleženci vsako leto prispevamo k udejanjanju slogana »Slovenija, učeča se dežela«.

Prejeli smo »Priznanje za šestletno soustvarjanje Slovenije, učeče se dežele« v projektu Teden vseživljenjskega učenja.